תנאי שימוש

אנא קרא את הסכם תנאי השימוש הזה (להלן: “ההסכם“)  בעיון לפני השימוש בשירות (כהגדרתו מטה) של חברת או-מד מדיקל בע”מ, ח.פ. 515602100 (להלן: “או-מד” או “החברה“) מרחוב צבעונית 1, טבריה, על מנת שתהיה מודע לזכויותיך וחובותיך כלפי החברה ובכל הנוגע לשימוש ב: (א) האתר (כהגדרתו מטה); וכן (ב) אפליקציית או-מד למכשיר הנייד (להלן: “האפליקציה“). האתר והאפליקציה יקראו להלן, ביחד ולחוד, “השירות“.

השירות הינו פלטפורמה אינפורמטיבית ושיווקית של הציוד הרפואי של החברה שמטרתה שיווק ומכירה של מכשיר רפואי ביתי לטיפול בהפרעות אין אונות. בשימוש בשירות אתה מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש , וכן הסכמת לתנאים אלה. הנך רשאי להשתמש בשירות בהתאם לכללים המפורטים או מוזכרים בתנאי שימוש האלו..

הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי אלו (להלן: “תנאי השימוש“) בקישור זה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, לנשים וגברים כאחד.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.

1. הגדרות

בתנאי שימוש אלה, זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

1.1. “אתר האינטרנט” או “האתר” – אתר האינטרנט של או-מד וכל התכנים הכלולים בו (לרבות הבלוג המופיע באתר האינטרנט).

1.2 “משתמש” או “משתמשים” – כל מי שעושה שימוש כלשהוא באתר האינטרנט.

1.3 “שימוש באתר” – השימוש כולל, בין היתר, כל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.

1.4 “תוכן” או “תכנים” – כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב של התכנים וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, אנימציה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ,(sample) סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר ,(format) פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית .(icon)

 

2. מטרת האתר

2.1 מטרת השירות היא להנגיש, לשווק ולשתף באופן מקוון מידע רלוונטי אודות הציוד הרפואי של החברה.

2.2 תמונות, הדמיות, תשריטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, עיצובים, וכל הפרטים המופיעים באתר ו/או באפליקציה הינם לצורך המחשה בלבד, ואינם מחייבים באופן כלשהו את החברה ו/או מי מטעמה.

2.3 החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר ו/או באפליקציה הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, כשירות למשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.


3.
הגבלת אחריות

3.1 החברה אינה אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם באתר ו/או באפליקציה ולכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש בשירות. המשתמש מצהיר בזו שידוע לו שהוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירות.

3.2 כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ו/או באפליקציה נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

3.3 או-מד אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי או-מד או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל או-מד או אצל מי מספקיה.

3.4 השירות מסופק לך “כמות שהוא” (“As Is”) ולפי זמינותו (“As Available”) ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי או-מד בגין השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. או-מד אינה מבטיחה כי השירות יענה על דרישותיך או כי פעולת השירות תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, או-מד מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. או-מד אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש בשירות. או-מד לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש בשירות, אפילו אם או-מד הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

3.5 אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

3.6 למען הסר ספק מובהר כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף ‎3 זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של או-מד על פי כל דין.

3.7 כללי שימוש באפליקציה. ככל שאתה מוריד את האפליקציה מפלטפורמה או מספק שירות של צד שלישי, לרבות מכשיר נייד (להלן: “מפיץ“), אנא שים לב לכך שהמפיץ עשוי לקבוע כללי שימוש המסדירים גם את השימוש שלך באפליקציה (להלן: “כללי שימוש“). אתה מאשר כי לפני הורדת האפליקציה ממפיץ, הייתה לך ההזדמנות לעיין ולהבין את תנאי השימוש, וכן אתה מאשר כי תציית לכללי השימוש שלה. כללי השימוש החלים על השימוש שלך באפליקציה משולבים בתנאי שימוש אלה באמצעות הפניה זו. אתה מצהיר כי לא נאסר עלייך לעשות שימוש באפליקציה על ידי כל כללי שימוש ו/או כל דין חל; אם אינך יכול להציג מצג כזה, אינך רשאי להתקין את האפליקציה ו/או להשתמש בה.

 

4. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

4.1 כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת) הקיימים בשירות, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר, הינם בבעלותה הבלעדית של או-מד ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות בשירות ו/או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאיו של הסכם זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאו-מד, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

4.2 רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג’, לרבות קוד פתוח וCC יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג’.

4.3 למעט המותר במפורש בהסכם זה,  אתה מסכים שלא: (א) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ב) להשתמש בשירות לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

4.4 ככל שתשלח לאו-מד הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום השימוש, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של או-מד בהם, ואתה מעניק לאו-מד  רישיון כלל-עולמי ללא תמלוגים בלתי-הדיר , לעשות שימוש בכל הצעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

5. התחייבויות המשתמש

5.1 הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג’ כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ט) לא לבקר בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות ממנו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק מהשירות ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג’ את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות משירות ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.

5.2 אתה מתחייב להגן ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו”ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים  ו/או שבאופן כלשהו קשורים להפרה של תנאי מתנאי השימוש.

 

6. תכנים מסחריים

6.1 ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג’. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים ,אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג’, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

6.2 במידה והשירות ו/או יצירות שבבעלותך מוצגים באופן שלדעתך פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה הוצאת דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת [email protected]  עם הפנייה מדויקת (כולל כתובת URL) לתוכן הפוגעני וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כפוגעני הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.

 

7. שינויים בשירות, הפסקת השירות ותמיכה

7.1 על או-מד לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של השירות.

7.2 או-מד תוכל לשנות מעת לעת את השירות, לרבות מבנה השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד או-מד. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת או-מד, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שאו-מד תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכד’. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי או-מד בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7.3 או-מד עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות השירות על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בשירות. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי בשירות, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] אין ביכולת או-מד להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה ואו-מד עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

8. סיום ההתקשרות

8.1 או-מד תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. או-מד לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות השירות או דואר אלקטרוני.

8.2 או-מד רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו.

8.3 מדיניות הפרטיות העדכנית של או-מד נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

9. שונות

9.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

9.2 הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

9.3 או-מד תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם בשירות. או-מד תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי כאמור בשירות. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך בשירות נכון לתאריך שבו השירות עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך בשירות לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

9.4 או-מד תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

9.5 שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזשהו תנאי, אלא אם נעשתה במפורש בכתב.

9.6 הוראות סעיפים ‎3 , ‎4, 6, 7, ו- 9 להסכם זה ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

9.7 אי מימוש זכויותיה של או-מד על פי תנאי השימוש אין משמעו כי או-מד מוותרת עליהן.

9.8 החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג’ ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

9.9 אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

 

10. פרטי התקשרות

10.1 או-מד מדיקל בע”מ, ת.ד. 89, רח’ צבעונית 1, טבריה1460352 דוא”ל:  [email protected]

עודכן לאחרונה: מאי 2024

נגישות